Missie

Clara Fey MFC/FAM streeft ernaar een ondersteuningscentrum te zijn ten dienste van personen met verstandelijke beperkingen en/of bijkomende ondersteuningsnoden, hun gezin en naaste betrokkenen.

De cliënt kan naargelang zijn ondersteuningsnood beroep doen op onze dienstverlening om zijn ontwikkeling, persoonlijk welzijn en algemeen functioneren te bevorderen.

Binnen deze opdracht:

 • stellen we de ondersteuningsvraag van de cliënt en zijn gezin centraal,
 • richten we ons op de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt,
 • dragen we bij tot kwaliteit van leven voor iedere cliënt,
 • streven we naar continue groei en verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning,
 • door zorg te dragen voor de professionaliteit, deskundigheid en het welzijn van onze medewerkers.

Waar nodig zoeken we naar samenwerking en een netwerk met derden. Een gezond en realistisch beheer van de personele, materiële en financiële middelen en mogelijkheden stelt ons in staat deze opdracht te realiseren en te investeren in de toekomst.

We vertrekken vanuit een christelijke inspiratie en liefdevolle grondhouding, gekenmerkt door persoonlijke betrokkenheid, onvoorwaardelijk respect voor de cliënt en zijn gezin en context, gelijkwaardigheid en acceptatie.

Visie

Clara Fey MFC/FAM biedt aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteuning om te leven in de maatschappij en zich te ontwikkelen.

Clara Fey speelt in op de maatschappelijke verschuiving naar het burgerschapsparadigma en inclusieve levenstrajecten, de toenemende (onbeantwoorde) zorgvragen en de dreigende schaarste op de arbeidsmarkt.

Clara Fey doet dit door:

 • personen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het maken van keuzes voor hun levenstraject op basis van de principes van inspraak en gelijkwaardigheid,
 • de dienstverlening op maat van de cliënt samen te stellen in functie van het levenstraject,
 • de dienstverlening inclusief en zo dicht mogelijk bij het netwerk of in de omgeving van de cliënt te organiseren,
 • in een netwerk van hulpverlenings- en reguliere partners samen te werken
 • een gemoduleerde dienstverlening aan te bieden met specialisatie naar ambulante begeleidingsvormen,
 • te specialiseren in de doelgroepen GES, ernstig verstandelijke beperkingen en ouder wordende personen,
 • een flexibele en performante netwerkorganisatie te zijn.