Waar gaan we voor?

  • De kracht van multifunctioneel werken zit in de mogelijkheid om de functies verblijf, dagopvang, dagbesteding en mobiel begeleiden, te combineren. De periode, de frequentie en de duur die de cliënt beroep doet op deze verschillende functies dient te allen tijde afgestemd te worden op de noden en de zorgvraag van de cliënt en zijn context.
  • We trekken als voorziening resoluut de kaart van het emancipatorisch werken. We leggen de focus op keuzevrijheid, de eigenheid van de cliënt en dialoog. We willen luisteren naar de cliënt, hoe beperkt de cognitieve en communicatieve vaardigheden soms ook zijn. We gaan steeds op zoek naar krachten en hulpbronnen, in de juiste (vaak wisselende) verhouding tussen sturen en verantwoordelijkheid geven, met onvoorwaardelijke acceptatie en ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt.
  • We zoeken steeds, samen met de cliënt en z’n context, naar flexibele zorgantwoorden op vragen en noden. De cliënt en zijn context hebben de regie over het begeleidingsproces. De wederzijdse verwachtingen worden duidelijk en doelgericht beschreven. We respecteren hierbij de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders en werken nauw samen met het natuurlijke, het professionele en zorgnetwerk van onze cliënten. In de geest van perspectiefplan 2020, zullen we zoveel mogelijk streven naar opvang- en verblijfsmogelijkheden in de thuiscontext of naar een hulp en ondersteuning door OC Clara Fey die niet langer duurt dan nodig is.
  • We proberen steeds te achterhalen wat de échte ondersteuningsvragen van onze cliënten zijn, en baseren onze manier van werken of organiseren op deze vragen en noden. We gaan voor een dialoog-gestuurde zorg. We gaan het gesprek aan met de zorgvrager, luisteren naar de zorgvragen en bespreken samen hoe we de zorg kunnen vormgeven.
  • Het cliënttraject dient continu, doelgericht en planmatig te worden uitgewerkt, gebaseerd op individuele noden, diagnostiek, … Deze planmatige manier van werken impliceert een inspanningsverplichting, een blijvend engagement van onze voorziening om op een efficiënte en wenselijke manier ons professioneel handelen te structureren en organiseren, in functie van de zorgvragen van de cliënt.
  • Hierin verwachten we een begeleidingshouding die gekenmerkt wordt door onvoorwaardelijkheid in de relatie, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt. We willen empowerment van onze cliënten vooropstellen. We werken naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de ervaringsdeskundige en de professionele deskundige die vorm krijgt door middel van dialoog, samenwerking, ouderparticipatie, ervaringsuitwisseling… Als begeleiding zijn we ons bewust van onze eigen waarden en normen en dringen we deze niet op.