Waar gaan we voor?

  • De kracht van het flexibel aanbod meerderjarigen zit in de mogelijkheid om de functies woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning te combineren. De periode, de frequentie en de duur dat de cliënt beroep doet op deze verschillende functies dient te allen tijde afgestemd te worden op de noden en de zorgvraag van de cliënt en zijn context.
  • We trekken als voorziening resoluut de kaart van emancipatorisch werken. We leggen de focus op keuzevrijheid, de eigenheid van de cliënt en dialoog. We willen luisteren naar de cliënt, hoe beperkt zijn cognitieve en communicatieve vaardigheden soms ook zijn. We gaan steeds op zoek naar krachten en hulpbronnen, in de juiste (vaak wisselende) verhouding tussen sturen en verantwoordelijkheid geven, met onvoorwaardelijke acceptatie van de persoon en ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt.
  • We hanteren de “concentrische cirkels” als referentiekader voor onze gespecialiseerde zorg. Wanneer de ondersteuning vanuit het gezin of het sociale netwerk ontbreekt; deze zorg ontoereikend is om voldoende tegemoet te komen aan de zorg- en ondersteuningsnoden van de persoon met een beperking of de mogelijkheden en draagkracht van de binnenste ondersteuningssystemen overschrijden, kan onze gespecialiseerde dienstverlening deze ondersteuning gedeeltelijk of volledig opnemen.
  • We begeleiden vanuit de overtuiging dat de cliënt deel uitmaakt van verschillende systemen. Elk systeem is open, verbonden met en wordt beïnvloed door een bredere buitenwereld. Binnen onze begeleiding zullen we daarom nauw samenwerken met de context van de cliënt. Met context wordt de omgeving of de ‘wereld’ van de cliënt, zoals de cliënt deze ervaart, bedoeld. Het kan dan gaan over concrete personen, groepen, de samenleving, materiële zaken, maar ook niet tastbare zaken zoals normen, waarden, de betekenis die de mens geeft aan en krijgt van zijn omgeving, enzovoort.
  • We proberen te achterhalen wat de échte ondersteuningsvragen van onze cliënten zijn, en baseren onze manier van werken of organiseren op deze vragen en noden. We gaan voor een dialoog-gestuurde zorg. We gaan het gesprek aan met de zorgvrager, luisteren naar de zorgvragen en bespreken samen hoe we de zorg kunnen vormgeven.
  • Om het persoonlijk welzijn van onze cliënten te optimaliseren hanteren we de domeinen van kwaliteit van bestaan, zoals beschreven door Robert Schalock. Dit model onderscheidt acht factoren, opgedeeld in drie clusters: welbevinden (emotioneel, materieel en lichamelijk welbevinden), sociale participatie (sociale inclusie, interpersoonlijke relaties en rechten) en onafhankelijkheid (persoonlijke ontplooiing en zelfbepaling). We streven vanuit onze begeleiding naar een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan doorheen al deze factoren voor de cliënt en zijn context.
  • In functie van vermaatschappelijking van zorg en integratie is het belangrijk ons te richten op de wereld buiten de voorziening. We laten onze cliënten zoveel als mogelijk deelnemen aan het leven in de maatschappij (wonen, werken, vrije tijd, enz.). We vertrekken daarbij vanuit het bestaande natuurlijk netwerk van de cliënt en zoeken waar wenselijk naar manieren om dit te verruimen. De gehanteerde werkvorm kan variëren afhankelijk van de ondersteuningsvraag en doelstellingen (begeleiden, trainen, informatie verstrekken, enz.).
  • We verwachten een begeleidingshouding die gekenmerkt wordt door onvoorwaardelijkheid in de relatie, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de cliënt. We willen het empowerment van onze cliënten vooropstellen. We werken naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de ervaringsdeskundige en de professionele deskundige die vorm krijgt door middel van dialoog, samenwerking, ervaringsuitwisseling… Als begeleiding zijn we ons bewust van onze eigen waarden en normen en dringen we deze niet op.